Pravidlá a podmienky predajnej akcie LG

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel predajnej akcie "Zadarmo mobilný telefón LG G2 alebo tablet LG G - PAD" (ďalej len " predajné akcie").

 1. Usporiadateľ predajnej akcie:
  Usporiadateľom predajnej akcie je spoločnosť LG Electronics CZ, s.r.o. so sídlom adresy Zlatý Anděl Nádražní 23 / ​​344, Praha 5, PSČ 151 34, IČO: 270 89 762 (ďalej len "usporiadateľ").
 2. Termín a miesto konania predajnej akcie:
  Predajná akcia prebieha v termíne od 1. februára 2014 do 30. júna 2014. Po tomto termíne je možné registrovať len vydané vouchery.
 3. Účastník predajnej akcie:
  Účastníkom predajnej akcie sa môže stať iba fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, s trvalým bydliskom a adresou doručenia na území Českej alebo Slovenskej republiky (ďalej len "účastník").
 4. Účasť v predajnej akcii:
  Predajná akcia sa vzťahuje iba na vybrané výrobky - televízory UHD LG. Účastník sa do predajnej akcie zapojí tak, že v čase konania predajnej akcie zakúpi vybraný výrobok LG a následne, najneskôr do 31. 7. 2014 do 24.00 hod na http://www.bonuslg.sk vyplní registračný formulár a vykoná objednávku darčeka. Pre správnu registráciu musí účastník v rámci registračného formulára vyplniť riadne všetky údaje, predovšetkým vyplniť správny unikátny kód z voucheru a odoslať zadané údaje cez dané internetové stránky. Do predajnej akcie nebudú zaradené najmä registrácie vykonané mimo času konania predajnej akcie alebo registrácie neobsahujúce všetky správne údaje, či inak nespĺňajúce podmienky predajnej akcie. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia správnosti registrácií. Účastník predajnej akcie je povinný uschovať originál pokladničného dokladu o zaplatení akciového výrobku za účelom prípadného overenia nároku na darček (ďalej len "účtenka"). Ak na základe prípadnej výzvy usporiadateľa nepredložíte pokladničný doklad o zaplatení akciového výrobku spĺňajúceho podmienky týchto pravidiel, tj so zhodnými údajmi uvedenými v rámci registračného formulára, bude z predajnej akcie vyradený bez nároku na odmenu.
 5. Darčeky a priebeh predajné akcie:
  Účastník predajnej akcie (zákazník) získa od vybraných predajcov pri zakúpení nižšie špecifikovaných modelov televízorov LG voucher na darček zdarma. Tento voucher obsahuje unikátny registračný kód, ktorý je chránený stierateľnou vrstvou. Pre získanie darčeka musí zákazník vyplniť registračný formulár na http://www.bonuslg.sk, kde vloží tento unikátny kód z voucheru. Následne si podľa typu zakúpeného výrobku a voucheru objedná mobilný telefón LG G2 alebo tablet LG G - PAD podľa typu voucheru. Všetky náklady spojené s distribúciou darčekov nesie usporiadateľ akcie. Zákazník obdrží darček do 14 dní po riadnej registrácii voucheru prostredníctvom Slovenskej pošty.
  • Mobilní telefon LG G2 pri zakúpení týchto modelov televízorov LG: 65LA965S, 65LA970S
  • Tablet LG G-PAD pri zakúpení tohto modelu televízora LG: 55LA970S
 6. Spracovanie osobných údajov a osobného práva
  Účasťou v predajnej akcii vyjadruje účastník súhlas s pravidlami predajnej akcie a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasťou v predajnej akcii súhlasí účastník so zaradením všetkých ním poskytnutých osobných údajov v rámci tejto predajnej akcie (ďalej len "údaje“) do databázy spoločnosti LG Electronics CZ s.r.o ako správcu (ďalej v tomto odseku len "spoločnosť"), a s ich následným spracovaním prostredníctvom určeného spracovateľa na účely preverenia platnej účasti v predajnej akcii a realizáciu výhry a ďalej pre marketingové účely spoločnosti, tj ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielania obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na dobu 5 rokov s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Účastník súhlasí s tým, že správca je oprávnený poskytnúť v rovnakom rozsahu jeho údaje aj ďalším správcom. Účastník berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj ​​súhlas môže bezplatne a písomne ​​kedykoľvek na adrese spoločnosti odvolať, má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu, atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na spoločnosť obrátiť priamo a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom na adrese Pplk. Sochora 27, Praha. Účastníci predajnej akcie výslovne súhlasia s tým, že usporiadateľ predajnej akcie je oprávnený použiť v súlade s § 12 zákona č 40/1964 Zb., v platnom znení Občianskeho zákonníka, bezplatne meno, priezvisko a obec jeho bydliska v médiách (vrátane internetu), propagačných a reklamných materiáloch usporiadateľa v súvislosti s touto predajnou akciou a ním poskytovanými službami s tým, že môžu byť vyhotovované a zverejňované vyššie uvedeným spôsobom aj zvukové a obrazové záznamy účastníkov predajnej akcie, a to po dobu 5 rokov od ukončenia predajnej akcie.
 7. Záverečné ustanovenia
  Usporiadateľ nezodpovedá za priame alebo nepriame škody v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s užívaním darčekov. Nebezpečenstvo škody na darčeku prechádza na účastníka okamihom odovzdania darčeka účastníkovi. Darčeky nie je možné alternatívne vyplatiť v hotovosti, ani v inom plnení. Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v predajnej akcii alebo konajúce v rozpore s pravidlami, nebudú do predajnej akcie zaradené. Usporiadateľ si vyhradzuje právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka predajné akcie, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania. Usporiadateľ predajnej akcie neručí za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v predajnej akcii. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zo závažných dôvodov predajnú akciu skrátiť, prerušiť, alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá. Usporiadateľ si takisto vyhradzuje právo výmeny darčekov za iné darčeky, ktoré sú zodpovedajúcou náhradou. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách predajnej akcie, bude toto urobené písomne ​​vo forme dodatku a zverejnené na http://www.bonuslg.sk. Účinnosť tejto zmeny nastáva okamihom zverejnenia podľa predchádzajúcej vety. Usporiadateľ predajnej akcie si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených pre získanie darčekov v predajnej akcii.
 8. Administrátor programu
  Adriana Vrabcová
  Tel: 777 731 076
  adriana.vrabcova@foxhunter.cz

Máte problém s registráciou voucheru? Potrebujete poradiť? Píšte, volajte. Mail: adriana.vrabcova@foxhunter.cz Tel.: 777 731 076 (po-pá 9:00 - 17:00)